Az Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici - CIC) meghatározásai az egyház művészeti-kulturális javainak leltározásával és ápolásával kapcsolatban


1273. kán. -- A római pápa a kormányzati primátus alapján az összes egyházi javak legfőbb igazgatója és kezelője.

1276. kán. -- 1. §. Az ordinárius feladata gondosan felügyelni mindazoknak a javaknak a kezelésére, melyek a neki alárendelt hivatalos jogi személyekhez tartoznak; megmaradnak azok a törvényes jogcímek, amelyek alapján az ordináriust ennél szélesebb körű jogok illetik.

555. kán. -- 1. §. Az esperesnek azokon a felhatalmazásokon kívül, melyeket a részleges jog törvényesen megad neki, kötelessége és joga:[...]
3. gondoskodni arról, (…) hogy a templomok és a szent felszerelések szépségét és fényét (…) gondosan megtartsák, (…).
[...]
3. §. Az esperes gondoskodjék arról, nehogy (…) [kerülete egy papjának] betegsége vagy halála esetén a könyvek, az okmányok, a szent felszerelés és az egyházhoz tartozó egyéb dolgok tönkremenjenek vagy elvigyék őket.

562. kán. -- A templomigazgató a helyi ordinárius felügyelete alatt, a törvényes szabályzatok és a szerzett jogok tiszteletben tartásával köteles ügyelni arra, hogy (...) a javakat gondosan kezeljék, a szent felszerelések és szent épületek fenntartásáról és szépségéről gondoskodjanak ˙(...).

1189. kán. -- Ha a templomokban vagy kápolnákban a hívők tisztelete céljából kitett értékes, vagyis régiségük, művészi értékük, vagy tiszteletük miatt kiváló képek javításra szorulnak, sohasem újítsák fel őket az ordinárius írásbeli engedélye nélkül. Az ordináriusnak az engedély megadása előtt ki kell kérnie szakértők véleményét.

1216. kán. -- A templomok építése és felújítása során, szakértők tanácsának kikérésével, tartsák meg a liturgia és az egyházművészet elveit és szabályait.

1282. kán. -- Mindazok -- akár klerikusok, akár világiak --, akik törvényes jogcímen részt vesznek az egyházi javak kezelésében, kötelesek feladatukat az egyház nevében a jog szerint ellátni.

1283. kán. -- Mielőtt a vagyonkezelők feladatukat átveszik: […]
2. általuk aláírandó pontos és részletes leltárt kell készíteni az ingatlanokról, az értékes vagy bármiképpen a kulturális javakhoz tartozó és az egyéb ingóságokról, azok leírásával és becsértékével; a kész leltárt felül kell vizsgálni;
3. ennek a leltárnak egyik példányát a vagyonkezelőség levéltárában, a másikat az egyházmegyei hivatal levéltárában kell őrizni; mindkettőbe be kell jegyezni minden változást, ami esetleg a vagyonban végbement.

1284. kán. -- 1. §. Minden vagyonkezelőnek a jó családapa gondosságával kell ellátnia feladatát.
2. §. Ennélfogva köteles:
1. ügyelni, nehogy a gondjára bízott javak bármi módon is elvesszenek vagy kárt szenvedjenek; ebből a célból, ha szükséges, kössön biztosítási szerződéseket;
2. gondoskodni arról, hogy az egyházi javak tulajdona polgárilag érvényes módon biztosítva legyen;
[…]

1296. kán. -- Ha egyházi javakat a kellő kánoni formaságok nélkül idegenítenek el, de az elidegenítés a világi jog szerint érvényes, az illetékes hatóságnak kell az összes körülmények érett megfontolása után eldöntenie, hogy indítanak-e pert az egyház jogainak érvényesítésére, s ha igen, személyi vagy dologi keresettel éljenek-e, és hogy ki indítsa a pert és ki ellen.

1376. kán. -- Aki ingó vagy ingatlan szent dolgot megszentségtelenít, megfelelő büntetéssel büntetendő.