Adatvédelmi Tájékoztató

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (székhelye: H-1068 Budapest, Városligeti fasor 42.; adószáma: 19651116-1-42; a továbbiakban: „OKGyK”) fontosnak tartja a természetes személyek (a továbbiakban „Érintett”) személyes adatai kezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

Az OKGyK az Érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

1.  Honlap használata során kezelt adatok köre és célja

Ön a www.okgyk.hu oldalt személyes adatai megadása nélkül használhatja, ennek megfelelően a honlap használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem terjed ki.

A honlap böngészése során keletkező adatokat sem az OKGyK, sem a honlap üzemeltetője semmilyen módon sem tárolja vagy kezeli konkrét Érintetthez köthető módon.

A honlap használata során böngészőjében semmilyen adat nem kerül rögzítésre, és a felhasználó gépének adatai sem tárolódnak szerverünkön. (ilyen adat lehetne pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan www.okgyk.hu oldalt elérte, a felhasználó IP címe, stb.)

2.  Kapcsolatfelvétel, jogok

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal összefüggésben, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba az OKGyK megadott elérhetőségeinek bármelyikén, illetve közvetlenül az OKGyK kapcsolattartójánál:

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ postacím: H-1068 Budapest, Városligeti fasor 42. központi e-mail cím:

3.  Jogorvoslat

Esetlegesen felmerülő kérdéseire igyekszünk választ adni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet.

Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az OKGyK jogellenesen kezeli, akkor választása szerint az OKGyK székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

Az OKGyK fenntartja a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit.

© Budapest, OKGyK

Utolsó frissítés: 2018. május 23.

Hatályos: 2018. május 25.