Szent Atanáz képzések

 

Összehasonlító vallástörténet – alkalmazott kulturális tanulmányok

mesterképzés csak levelező munkarendben, önköltséges és állami ösztöndíjas formában is azzal, hogy a képzés alkalmazkodik a három monoteista vallás szent napjaihoz, emiatt az órák/konzultációk hétfőtől-csütörtökig, munkaidő után kerülnek megszervezésre.

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemmel és az AVICENNA Közel-Kelet Kutatások Intézetével közösen szervezett képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a keresztény, zsidó és muszlim vallások területén szerzett ismereteik birtokában képesek a fenti monoteista vallások együttes és a kölcsönhatásokra reflektáló tudományos kutatására, valláspolitikai feladatok ellátására, az adott szakképzettség gyakorlására. Az órák túlnyomó része Budapesten kerül megtartásra.

A mesterképzési szakra jelentkező hallgatók ötféle specializáció közül választhatnak:

  • vallásdiplomácia specializációt választók esetében a képzés célja, hogy a végzettek magas színvonalú szakmai és tudományos alapokon legyenek képesek alakítani a vallás és állam/politika közötti párbeszédet;
  • vallásfilológia specializációt választók esetében a cél, hogy a három monoteista vallás kulturális és tudományos hátterét megfelelő kompetenciákkal tanulmányozzák a hallgatók, a monoteista irodalmi műveket eredeti nyelven olvasva komplex módszerrel kutassák.
  • vallási örökség és turizmus specializáció célja olyan kulturális szakemberek képzése, akik a monoteista egyházak által fenntartott múzeumokban, levéltárakban és könyvtárakban, valamint az egyházak által szervezett vagy őket érintő turisztikai tevékenységben aktív közreműködőként tudnak munkát vállalni;
  • vallási média és kommunikáció specializáció célja olyan hitéleti kommunikációs szakemberek képzése, akik a monoteista vallások hasonlóságainak és különbözőségeinek ismeretével hitelesen tudnak tudósítani, hírt adni a vallási kérdésekről
  • valláspolitika specializáción a cél, hogy a hallgatók a monoteista vallások politikai kapcsolataiban elmélyítsék tudásukat, a múlt és a jelen politikai történéseinek az egyházakat érintő mozzanatait helyesen értelmezzék és közvetítsék.

Az új mesterképzésbe történő belépésnél elfogadott szak: bármilyen tudományterületen szerzett legalább alapszintű diploma. 50 kreditnyi propedeutikus hitéleti jellegű tantárgy teljesítése kötelező a tanulmányok megkezdése előtt (egy plusz évben) vagy a képzéssel párhuzamosan legkésőbb az első év végéig, ami alól a hitéleti diplomával, vagy egyéb, a szak szempontjából releváns diplomával érkezők számára részben vagy egészben – egyéni elbírálás alapján – felmentés adható.

További információ:

https://szentatanaz.hu/osszehasonlito-vallastortenet-alkalmazott-kulturalis-tanulmanyok

https://www.youtube.com/watch?v=VwS_ByByZ6U

 

Keresztény egyház- és művelődéstörténet

mesterképzés csak levelező munkarendben, önköltséges és állami ösztöndíjas formában is. A cél olyan szakemberek képzése, akik a keresztény egyetemes és a magyar egyháztörténet, illetve művelődéstörténet területén megszerzett ismereteik birtokában képesek az egyház- és művelődéstörténész mesterség gyakorlására. Felkészültek a keresztény egyház(ak) története, kultúrája, továbbá az egyházpolitika kérdéseiben egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes egyháztörténet illetve a keresztény művelődéstörténet nagy korszakait, fontos összefüggéseit, valamint a kereszténységnek az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait. A szakon diplomát szerzők a keresztény kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett az általában vett kulturális, oktatási és tudományos életben is alkalmazhatják itt szerzett ismereteiket. A képzés két specializáción végezhető: ókor-középkor és újkor-legújabbkor.

A teológiai bakkalaureátusi, régi rendszerű főiskolai vagy egyetemi teológus szak (papnevelő intézetben vagy civilként) vagy katolikus hittanár diplomával érkezők számára lehetőség van arra, hogy a képzés két éve alatt teológiai licenciátust is szerezzenek keleti egyházi tudományokból főiskolánknak a római Pápai Keleti Intézethez való aggregációja révén.

Az új mesterképzésbe történő belépésnél elfogadott szak: bármilyen tudományterületen szerzett legalább alapszintű diploma. A nem hitéleti diplomával érkezők számára 50 kreditnyi propedeutikus hitéleti jellegű tantárgy teljesítése kötelező a tanulmányok megkezdése előtt (egy plusz évben) vagy a képzéssel párhuzamosan legkésőbb az első év végéig.

További információ:

https://szentatanaz.hu/kereszteny-egyhaz-es-muvelodestortenet-szak

 

Teológiai licenciátus a keleti keresztény tudományok területén

csak levelező munkarendben, önköltséges formában. A cél olyan, a keleti keresztény tudományokban jártas teológusok képzése, akik a bakkalaureátusi fokozat megszerzése után a teológia tudományos szinten történő művelésére vállalkoznak, s ennek érdekében tanulmányaikat a Szentszék által elismert tudományos fokozat, a licenciátus megszerzésére irányuló képzésben folytatják. (A képzés a licenciátus megszerzése után a harmadik ciklusban a teológiai doktorátus megszerzésére irányulhat, melyre diákjainknak különbözeti vizsga nélkül akár a római Pápai Keleti Intézet Keleti Egyházi Tudományok Karán is van lehetőségük.)

Főiskolánk a római Pápai Keleti Intézet aggregált intézményeként végzi a képzést, a licenciátusi diplomát is ők állítják ki.

A képzésre történő belépésnél elfogadott szak: teológiai bakkalaureátusi, régi rendszerű főiskolai vagy egyetemi teológus szak (papnevelő intézetben vagy civilként) vagy katolikus hittanár diploma (utóbbi esetén különbözeti vizsgák letételével).

Amennyiben a hallgató a licenciátusi képzés végzése közben felkészül a keresztény egyház- és művelődéstörténet diploma megszerzésére is, akkor a képzés végezhető államilag finanszírozott formában is.

További információ:

https://szentatanaz.hu/licencia

https://www.youtube.com/watch?v=TVNll81Q440

https://www.youtube.com/watch?v=8eRVgsv1n3s

 

A képzésekre a intézményünk saját pótjelentkezési lapján jelentkezhetnek, mely letölthető a www.szentatanaz.hu oldalról.

A felvételi vizsgáról/elbeszélgetésről minden jelentkezőt írásban értesítünk.

Bővebb felvilágosítás a főiskola tanulmányi osztályán kérhető:

cím: Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.

telefonszám: 42/597-602

e-mail:

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!