A győri Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtárának czímjegyzéke
összeáll.: Zalka László. Győr: 1893. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Intézmény: Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr, Győri Hittudományi Főiskola Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus; könyvtártörténet

Albert Ferenc: Az egri érsekmegyei könyvtár leírása
Eger: 1868. In: Heves és Külső-Szolnok vármegyék leírása, 117-128p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Albert Ferenc: Az egri lyceum és egyházmegyei könyvtárának leírása és története
In: Egri Értesítő, 1861. november 7. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; intézménytörténet

Békefi Remig: A pásztói apátság története 1190-1815. Oklevéltár 1342-1812 – A Zirczi, Pilisi, Pásztói és Szent-gotthárdi Cziszterci Apátságok Története
Budapest: Hornyánszky Viktor, 1898-1902. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; történelem, magyar; oklevelek; szakrális tér

Békefi Remig: A pilisi apátság története – A Zirczi, Pilisi, Pásztói és Szent-gotthárdi Cziszterci Apátságok Története
Pécs: Taizs József, 1891-1892. 527p. ill.(könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; történelem, magyar; szakrális tér

Blümelhuber Ferencz: Az egyházi művészet régészeti és gyakorlati kézikönyve
Esztergom: 1873. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Horák Egyed betűivel

Blümelhuber Ferencz: Az egyházi művészet régészeti és gyakorlati kézikönyve
Esztergom: Horák Egyed ny., 1873. 369p. ill.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális művészet

Blümelhuber Ferencz: Műtörténeti kalauz
Esztergom: 1874. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet

Catalogus Bibliothecae Joannis Cardinalis Simor principis-primatis regni Hungariae archi-episcopi Strigoniensis
Strigonii (Esztergom): 1887. 1590p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; könyvtár

Catalogus librorum bibliothaecae Collegii Jauriensis Societatis Jesu
1773 előtt. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend – jezsuita rend
Intézmény: Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtára, Győr
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus; könyvtártörténet

Csontosi János: Az esztergomi főegyházi könyvtár kéziratai
In: Magyar Könyvszemle, 1882. 306-335p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat
Megj.: http://epa.oszk.hu/00000/00021/00071/pdf/306-335.pdf

Czobor Béla: A kereszténység műarcheológiai encyklopédiája
Budapest: 1880-1883. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet
Megj.: 1-2. rész

Czobor Béla: A középkor egyházi művészete Ottó Henrik nyomán a magyar viszonyokhoz alkalmazva
Budapest: 1875. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Hunyadi Mátyás

Czobor Béla: Az egyházi művészetek hazánkban
Budapest: Atheneum, 1879. 24p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Felolvastatott a Szt.-László Társulatnak MDCCCLXIX. évi november hó 6-ikán Budapesten tartott közgyűlésén.

Czobor Béla: Az egyházi öltönyökről
Budapest: Atheneum, 1881. 26p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Felolvastatott a Szt.-László Társulatnak MDCCCLXXXI. évi szeptember hó 27-ikén Budapesten tartott ülésén.

Czobor Béla: Magyarország világi és egyházi hatóságai kiadott pecséteinek jegyzéke
Pest: 1872. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; pecséttan

Dankó József: Simor János bíbornok-érsek könyvtárának kéziratai
In: Magyar Könyvszemle, 1886. 107-118p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Érseki Simor Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: kézirat; könyvtár

Dankó József: Simor János bíbornok könyvtára
In: Magyar Sion, 1887. 107-118p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Érseki Simor Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Fejérpataky László: Középkori kéziratok a szombathelyi papnövelde könyvtárában
In: Magyar Könyvszemle, 1894. 13-17p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat

Felsmann József: A Kalocsai Codex (Codex Colocensis)
Budapest: 1895. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kódex; könyvtár

Gerecze Péter: A pécsi székesegyház – Különös tekintettel falfestményeire
Budapest: Hornyánszky Viktor, 1893. 282p. ff. fotó, illusztráció. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; építészet; művészettörténet; festészet
Megj.: Műtörténeti tanulmány

Halmai Antal: A győri kármelita-rendház kétszázéves története. 1697-1897
Győr: Győregyházmegye Ny., 1897. 155p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: kármeliták
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem, magyar

Heckner, Georg: Praktisches Handbuch der Kirchlichen Baukunst – Einschlieslich der Malerei und Plastik
Freising: Franz Paul Datterei, 1897. 424p. ff.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet; szobrászat; építészet

Ipolyi Arnold: A középkori szobrászat Magyarországon
Pest: In: A M. Tud. Akadémia Évkönyvei, x évf., 1863. XIII. szám, 80p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szobrászat; történelem, magyar

Ipolyi Arnold: Az egri megye sz. János apostol s evangelistáról nevezett régi székesegyháza az egri várban
Eger: Érseki Lyceum, 1865. 79p. tábla. In: Bartakovics… emlékkönyv, (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Különlenyomat

Ipolyi Arnold: Az egri megye sz. János apostol s evangelistáról nevezett régi székesegyháza az egri várban
Eger: Érseki Lyceum, 1865. 79p. ill. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális művészet

Ipolyi Arnold: Ipolyi Arnold kisebb munkái – I. Magyar műtörténelmi tanullmányai. II. Alkalmi beszédei
Budapest: Ráth Mór, 1873. 576;p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet

Jungmann József: A szépség és a szépművészet, a sokratesi és a keresztény bölcsészet nézetei szerint, lényegében előadva
Győr: 1874. 523p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: esztétika

Michalek Manó: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. I.
Eger: 1893. 720p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Michalek Manó: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. I. – Pótlék-füzet. 1891-1893. évi gyarapodás
Eger: 1894. 189p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Michalek Manó: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. II. – Pótlék-füzet. 1894-1899 évi gyarapodás.
Eger: 1900. 127p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Michalek Manó: Mit ábrázol az egri érseki lyceumi könyvtárterem boltozatának frescofestménye?
In: Egri Egyházmegyei Közlöny, 1893. 7. szám, 109-110p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: épület; könyvtár; műemlék

Montanus: A mitra és a tiara története
In: Lelkészek almanachja 1874-re, 1874. 89-108p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; műtárgyak; liturgia
Megj.: Budapest, 1874. Összeáll: Csiky Gergely

Némethy Lajos: A pesti főtemplom
Budapest: 1890. 422p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér

Pálinkás Géza: A szombathelyi székesegyházi könyvtár régi kéziratainak és ősnyomtatványainak jegyzéke
In: A Vasmegyei Régészeti Egylet Évkönyve, 1891-1892. 19-20. szám, 10-44p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; kézirat; könyvtár

Pirhalla Márton: A szepesi prépostság vázlatos története kezdetektől a püspökség felállításáig
Lőcse: Reiss József, 1899. 585p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; történelem, magyar

Piszter Imre, Dr.: Szent Bernárd és a képzőmvészetek
In: Katholikus Szemle, 1897. 3. szám, 18-21p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend
Tárgyszó, szakterület: képzőművészet; rendtörténet
Megj.: Különlenyomat: Budapest, Szent István Társulat, 1897. 30p.

Reissenberger Lajos – Henszlmann Imre: A nagyszebeni és a székesfehérvári régi templom
Budapest: MTA, 1883. 85p. ill.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér; történelem, magyar

Sujánszky, Antonius: Catalogus Bibliothecae Joannis Cardinalis Simor… secundum cognomina auctorum desriptus
Strigonii: 1887. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Érseki Simor Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus

Zwierzing, Konrad: Die Kalocsaer Handschrift
In: Wissenschaft und Kunst, 1877. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kézirat; könyvtár